Hliwa Nieruchomości | Program partnerski

PEWNY SYSTEM NA PEWNY SUKCES!

PROGRAM

PARTNERSKI

Wynagradzamy za zaproszenie znajomych do skorzystania z naszych usług!

Program Partnerski Hliwa Nieruchomości polega na rekomendowaniu naszych usług Twoim znajomym.

Program partnerski 1
1

Twój znajomy sprzedaje nieruchomość? Zgłoś ten fakt do nas

Podczas rozmowy ze swoim znajomym zarekomendowałeś mu usługi naszej firmy i spotkałeś się z pozytywnym odzewem z jego strony? Jeśli uzyskałeś jego zgodę, możesz przekazać mu nasze dane kontaktowe i jednocześnie zgłosić ten fakt do nas.
2

Twój znajomy podpisuje z nami umowę

Jeżeli Twój znajomy podczas podpisywania umowy powoła się na Ciebie, zostajesz Partnerem 1
3

Nieruchomość zostaje sprzedana a Ty otrzymujesz swoje wynagrodzenie

Po skutecznej sprzedaży jego nieruchomości dochodzi do wypłaty środków2. Swoje wynagrodzenie otrzymasz w terminie 21 dni od dnia umowy sprzedaży.

Korzyści z przystąpienia do naszego Programu Partnerskiego

1

W prosty sposób, bez zbędnego wysiłku możesz podreperować swój domowy budżet

2

Możemy w Twoim imieniu przekazać wynagrodzenie na wybrany przez Ciebie szczytny cel

3

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas lub napisz, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

1 W celu uzyskania statusu Partnera należy podpisać umowę o współpracę w Programie Partnerskim Hliwa Nieruchomości. Umowa może każdorazowo dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Istnieje możliwość podpisania wielu umów z Partnerem.

2 Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie na etapie podpisywania umowy o współpracę w Programie Partnerskim. Uzależnione jest ono od m.in.: rodzaju, ceny, stanu prawnego nieruchomości oraz aktualnej (na dzień podpisywania umowy) sytuacji rynkowej. Wynagrodzenie nie ulega zmianie

Regulamin Programu Partnerskiego

Hliwa Nieruchomości

 

 1. Organizatorem oraz koordynatorem całości Programu Partnerskiego Hliwa Nieruchomości (zwanego dalej „Programem”) jest firma Hliwa Nieruchomości ANDRZEJ HLIWA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Cichej 1/22, 83-000, NIP: 5832782346, (zwana dalej „Organizatorem” lub „Hliwa Nieruchomości”).
 2. Celem Programu jest pozyskiwanie przez Hliwa Nieruchomości klientów zainteresowanych świadczeniem usług marketingowych związanych ze sprzedażą, zamianą lub wynajmem nieruchomości.
 3. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego (zwani dalej „Partnerami). Wstąpienie do Programu jest dobrowolne i następuje poprzez zawarcie przez Partnera z Hliwa Nieruchomości Umowy o Współpracę w Programie Partnerskim (umowa o dzieło).
 4.  Za skierowanie (polecenie) przez Partnera podmiotów, które skorzystają z usług świadczonych przez Hliwa Nieruchomości, Organizator wypłaca Partnerowi jednorazowo wynagrodzenie w wysokości 0,2-0,4% wartości przedmiotu sprzedaży. Wynagrodzenie Partnera może być ustalone indywidualnie w sposób odmienny. Prawo do wynagrodzenia Partner nabywa w momencie zapłacenia Organizatorowi przez polecony podmiot wynagrodzenia netto.
 5. Polecenie podmiotu, który skorzysta z usług Organizatora, uprawnia Partnera do jednego wynagrodzenia wskazanego w ust. 4 liczonego od wynagrodzenia podmiotu uiszczonego na rzecz Organizatora jedynie za pierwszą usługę wykonaną przez Organizatora na rzecz tego podmiotu.
 6. Polecenie (skierowanie) w ramach Programu jest ważne tylko wtedy, gdy odbywa się za udowodnioną wiedzą podmiotu skierowanego przez Partnera do Organizatora.
 7. Polecenie (skierowanie) podmiotów odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora przez Partnera o poleceniu: listownie, pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia w siedzibie Organizatora.
 8. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej współpracy, Strony zobowiązują się do wykorzystywania podczas kontaktów roboczych poczty elektronicznej oraz urządzeń telefonicznych. W celu zapewnienia należytej współpracy Strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli, odpowiedzialnych za bieżące kontakty i postęp realizowanych prac. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić również inne zasady komunikacji.
 9. Partner ma prawo kontrolować, czy polecony przez niego podmiot skorzystał z usług Organizatora i jakie wynagrodzenie uiścił na jego rzecz.
 10. Po skontaktowaniu się z poleconym (skierowanym) podmiotem, Partner otrzyma od Organizatora pismo informujące o nawiązaniu z nim kontaktu oraz potwierdzające, że podmiot poinformował Organizatora o poleceniu (skierowaniu) przez Partnera.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawki stanowiącej wynagrodzenie Partnera. W takim przypadku Organizator ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Partnera. Zmienione stawki nie mogą dotyczyć osób skierowanych przez Partnera do Organizatora przed zmianą ich wysokości.
 12. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, stosunek łączący Partnera z Organizatorem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest traktowany, jako umowa cywilno – prawna, podobnie jak umowa zlecenia.
 13. Jeśli Partnerem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lub też osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, stosunek zobowiązaniowy w związku z uczestnictwem w Programie regulowany jest na podstawie wystawianych rachunków i faktur VAT.
 14. Wynagrodzenie będzie wypłacane Partnerowi na podstawie wystawionej przez niego Faktury VAT lub rachunku w terminie do 14 dni od dnia uiszczenia przez osobę lub podmiot polecony na rzecz Organizatora wynagrodzenia za usługę.
 15.  Jeśli usługi świadczone przez Partnera współpracującego z Organizatorem
  w ramach Programu opodatkowane będą podatkiem od towarów i usług, kwota podatku naliczona według obowiązujących stawek powiększać będzie kwotę wynagrodzenia.
 16.  Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy, kwota wynagrodzenia Partnera będzie pomniejszona o tę należność. W tym celu Partner jest zobowiązany do dostarczenia swojego numeru NIP i innych niezbędnych danych.
 17. Jeśli Partnerem jest osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to Partner ma obowiązek do pierwszej faktury/rachunku dołączyć kserokopie: wyciągu z KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), REGON, NIP, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 18. Wynagrodzenia wypłacane są przelewem na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.
 19. Każdy Partner ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, bez ponoszenia żadnych konsekwencji wobec Organizatora.
 20. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, działa niezgodnie z prawem i/lub etykietą, czy też działa na szkodę Hliwa Nieruchomości, Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z Programu i rozwiązać Umowę o Współpracy.
 21. W przypadku wykluczenia Partnera lub jego rezygnacji z uczestnictwa w Programie traci on wszelkie niewypłacone jeszcze przez Organizatora środki pieniężne.
 22. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu na podany przez niego adres e-mail.
 23. Partner ma możliwość promowania we własnym zakresie swojej działalności w Programie oraz działalności Hliwa Nieruchomości. Działania muszą być prowadzone w sposób nie odbiegający od generalnie przyjętych zasad etykiety i reguł biznesowych. Wszelkiego rodzaju działania marketingowe związane z Hliwa Nieruchomości, prowadzone przez Partnera muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Hliwa Nieruchomości. Promowanie nie może odbywać się w sposób naruszający dobry wizerunek Hliwa Nieruchomości.
 24.  Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres biuro@hliwa-nieruchomosci.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, Strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 26. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej hliwa-nieruchomosci.pl .
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez powiadomienie elektronicznie wysłane na wskazany przez Partnera adres e-mail. Jeśli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku jej akceptacji, przyjmuje się,
  że Partner zaakceptował zmiany.
 28. Partner oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz się z nim w pełni zgadza.